ผู้บริหาร

นายภาคภูมิ สกลภาพ

นายภาคภูมิ สกลภาพ

 1. 2546 - ปัจจุบัน: USE Founder, ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การบริหาร เครือเบทาโกร
 2. 2539 - 2545 : อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 3. 2533 - 2536 : อาจารย์สอนหลักสูตรปวส.ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (แผนก RM),
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 5. การศึกษา : MS. Engineering Management, University of Central Florida, USA
 6. ปริญญาตรี: สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 7. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (RM) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8. ประถม-มัธยมต้น : โรงเรียนสาธิตเกษตรรศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ

รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ

 1. 2546 - ปัจจุบัน: USE Co-Founder, หัวหน้าโครงการ R290 Training Thailand (การจัดการสารทำความเย็นที่ติดไฟ
 2. ได้อย่างปลอดภัย), อาจารย์สอนวิศวกรรมเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ,
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 4. 2536 - 2546 : อาจารย์สอนวิศวกรรมเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ,
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 6. เชี่ยวชาญ: ฝึกอบรมยกระดับความรู้ และทักษะของช่างแอร์, การออกแบบมาตรฐานสมรรถนะช่างแอร์, การออกแบบหลักสูตร
 7. อบรมและวัดผลเชิงสมรรถนะ
 8. ปริญญาเอก: สาขาการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพช่าง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 9. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (RM) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เกี่ยวกับเรา

“USE” เกิดจากอดีตนักศึกษาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2 คน ที่ต่างเติบโตไปตามเส้นทางของตนเอง ได้เห็นปัญหาของคุณภาพการบริการแอร์ในปัจจุบัน ทั้งด้านทักษะช่าง ทั้งด้านความรู้ในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพช่าง

จึงมาร่วมกันพัฒนาระบบ USE Air Conditioner Solution ด้วยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่มี ให้ USE เป็นทางเลือกหนึ่งแก่ผู้บริโภคที่ต้องการงานบริการที่มีคุณภาพในด้าน การล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ และ ออกแบบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำทุกด้านเกี่ยวกับแอร์บ้าน ด้วยการ “รู้จริงเรื่องแอร์” จากประสบการณ์ทำงานที่ยาวนาน และใช้ความรู้และทักษะที่ฝึกฝนมา ด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) รวมทั้งทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ให้บริการด้วยราคาที่ยุติธรรม (fair price) หรือ ไม่หลอกฟันราคาเพิ่ม เพื่อสร้างความสุขให้ผู้คนที่อาศัยในอาคาร บ้านเรือน ได้มีอากาศที่เย็น สะอาด สดชื่น และมีสุขภาพดี รวมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน การกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปรับอากาศ เพื่อลดความเสี่ยงการติดต่อเชื้อจากอากาศ ตลอดจนการไปสู่การใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นโอโชน ช่วยลดปัญหาโลกร้อน เป็นต้น

slogan

วิสัยทัศน์

“คุณภาพสูง รักษ์โลก ยกระดับวิชาชีพช่าง”

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นธุรกิจบริการด้านเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการทำให้ประหยัดพลังงาน และ ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป็นมิตรต่อสุขภาพ

ช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยจากอากาศที่สะอาดในบ้าน ที่ทำงาน และในอาคารที่มีระบบปรับอากาศ

สร้างมาตรฐาน

ยกระดับวิชาชีพช่างแอร์ ให้มีความรู้ ทักษะ มีจรรยาบรรณ และมีความเจริญในอาชีพ


ติดต่อเรา

บริษัท ยูทิลิตี้โซลูชั่น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ที่อยู่ 277 ซอย รัชดาภิเษก 41 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง
เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
เปิดทำการ ทุกวัน , 08:30 - 18:00 น.

099-396-2956

useoffice500@gmail.com