ผู้บริหาร

นายภาคภูมิ สกลภาพ

นายภาคภูมิ สกลภาพ

 1. 2546 - ปัจจุบัน: USE Founder, ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์การบริหาร เครือเบทาโกร
 2. 2539 - 2545 : อาจารย์ประจำสาขาการจัดการอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 3. 2533 - 2536 : อาจารย์สอนหลักสูตรปวส.ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (แผนก RM),
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 5. การศึกษา : MS. Engineering Management, University of Central Florida, USA
 6. ปริญญาตรี: สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 7. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (RM) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8. ประถม-มัธยมต้น : โรงเรียนสาธิตเกษตรรศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ

รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ

 1. 2546 - ปัจจุบัน: USE Co-Founder, หัวหน้าโครงการ R290 Training Thailand (การจัดการสารทำความเย็นที่ติดไฟ
 2. ได้อย่างปลอดภัย), อาจารย์สอนวิศวกรรมเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ,
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 4. 2536 - 2546 : อาจารย์สอนวิศวกรรมเทคโนโลยีเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ,
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 6. เชี่ยวชาญ: ฝึกอบรมยกระดับความรู้ และทักษะของช่างแอร์, การออกแบบมาตรฐานสมรรถนะช่างแอร์, การออกแบบหลักสูตร
 7. อบรมและวัดผลเชิงสมรรถนะ
 8. ปริญญาเอก: สาขาการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพช่าง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 9. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง: ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (RM) , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เกี่ยวกับเรา

“USE” เกิดจากอดีตนักศึกษาช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2 คน ที่ต่างเติบโตไปตามเส้นทางของตนเอง ได้เห็นปัญหาของคุณภาพการบริการแอร์ในปัจจุบัน ทั้งด้านทักษะช่าง ทั้งด้านความรู้ในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ ตลอดจนจรรยาบรรณในวิชาชีพช่าง

จึงมาร่วมกันพัฒนาระบบ USE Air Conditioner Solution ด้วยความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่มี ให้ USE เป็นทางเลือกหนึ่งแก่ผู้บริโภคที่ต้องการงานบริการที่มีคุณภาพในด้าน การล้างแอร์ ซ่อมแอร์ ติดตั้งแอร์ และ ออกแบบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำทุกด้านเกี่ยวกับแอร์บ้าน ด้วยการ “รู้จริงเรื่องแอร์” จากประสบการณ์ทำงานที่ยาวนาน และใช้ความรู้และทักษะที่ฝึกฝนมา ด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ) รวมทั้งทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ให้บริการด้วยราคาที่ยุติธรรม (fair price) หรือ ไม่หลอกฟันราคาเพิ่ม เพื่อสร้างความสุขให้ผู้คนที่อาศัยในอาคาร บ้านเรือน ได้มีอากาศที่เย็น สะอาด สดชื่น และมีสุขภาพดี รวมถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เช่น การประหยัดพลังงาน การกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในห้องปรับอากาศ เพื่อลดความเสี่ยงการติดต่อเชื้อจากอากาศ ตลอดจนการไปสู่การใช้สารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายชั้นโอโชน ช่วยลดปัญหาโลกร้อน เป็นต้น

slogan

วิสัยทัศน์

“คุณภาพสูง รักษ์โลก ยกระดับวิชาชีพช่าง”

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นธุรกิจบริการด้านเครื่องปรับอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการทำให้ประหยัดพลังงาน และ ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เป็นมิตรต่อสุขภาพ

ช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยจากอากาศที่สะอาดในบ้าน ที่ทำงาน และในอาคารที่มีระบบปรับอากาศ

สร้างมาตรฐาน

ยกระดับวิชาชีพช่างแอร์ ให้มีความรู้ ทักษะ มีจรรยาบรรณ และมีความเจริญในอาชีพ